Vedtægter / Kåringsreglement

Kåringsreglement

 
REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT

FOR AVLSFORENINGEN FOR MINIATUREHESTEN I DANMARK (MHDK)

                                                                                                     revideret 11/2020
 
§ 1. Indledning

Avlsforeningen for Miniaturehesten i Danmark (MHDK) er medlem af SEGES og er underlagt den til enhver tid gældende forordning samt SEGES’ regler for stambogsføring af heste.
SEGES Heste udarbejder stamtavler, hestepas, ejerskifte og foretager identitetsmærkning m.m. for foreningen.
SEGES Heste udfører dette arbejde i overensstemmelse med Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring. Dette regelsæt sikrer, at avlsdyr og deres afstamning først registreres, når dyret er identificeret individuelt og i overensstemmelse med gældende lovgivning på området, ligesom det sikres, at dyrets afstamning berettiger til indførsel i stambogen.


A. Stambogen er opdelt i et hovedafsnit i klasse A og B samt et bilag hertil opdelt i F1, F2 og F3. Der er et X-afsnit for afkom efter hingste som ikke er avlsberettigede. For at blive optaget i hovedafsnittet eller bilag hertil skal hesten opfylde avlsmålet for MHDK. Heste der har et gyldigt afstamningsbevis fra AMHA/AMHR og opfylder avlsmålet for MHDK kan også optages og indplaceres.

 En hest kan være født ind i hovedafsnittet ved, at dens forældre, bedsteforældre og oldeforældre opfylder en af følgende betingelser:

Er indført i avlsforbundets hovedstambog eller bilag hertil
Er indført i hovedstambogen eller i et bilag hertil for et andet avlsforbund, der er godkendt til indkrydsning
Er indført i hovedstambogen eller et bilag hertil for et tilsvarende miniatureheste avlsforbund.
Inden optagelse i hovedstambogen eller bilag hertil skal alle heste være identificerbare.

Klasse A består af heste med 4 led inkl. hesten selv som 1. led.
Klasse B består af udenlandsk kårede hingste.
F1 optager hopper, der er bedømt og godkendt af avlsforbundet, men uden anerkendt afstamning.
F2 optager hopper, der er bedømt og godkendt af avlsforbundet og med en afstamning, hvor faderen opfylder betingelserne for optagelse i avlsforbundets hovedstambog og er godkendt til avl i forbundet eller et tilsvarende EU-anerkendt miniatureheste avlsforbund, og moderen er optaget i bilagets afsnit F1.
F3 optager hopper, der er bedømt og godkendt af avlsforbundet og med en afstamning, hvor faderen opfylder betingelserne for optagelse i avlsforbundets hovedstambog og er godkendt til avl i forbundet eller et tilsvarende EU-anerkendt miniatureheste avlsforening, og moderen er optaget i bilagets afsnit F2. 
 
B. Til kåring kan fremstilles hopper med eller uden godkendt afstamning samt hingste med mindst 3 godkendte led i stamtavlen. Det fremstillede dyr må max. måle 106,0 cm. i stangmål. Dog må hesten ikke lide af dværgvækst eller andre deformiteter. Foreningen godtager ikke indavl mellem far og datter, mor og søn og helsøskende. Hvis indavl finder sted, kan dyret ikke fremstilles til kåring. Vallakker med min. 1 afstamningsled, ud over hesten selv, kan stilles til eksteriørbedømmelse i forbindelse med hoppe- og hingstekåring.

 C. Heste med et stangmål under 84,0 cm inkl. kaldes Sec. 1.Heste med et stangmål over 84,1 og under 91,0 cm inkl. kaldes Sec. 2.Heste med et stangmål over 91,1 og under 98,0 cm inkl. kaldes Sec. 3 . Heste med et stangmål over 98,1 og under 106,0 inkl. kaldes Sec. 4.Heste med sko vil få fratrukket 0,5 cm fra deres højde ved måling. 

D. Heste, der overstiger 106,0 cm, kan ikke fremvises til diverse kåringer eller skuer, da de har overskredet avlsmålet - de kan ikke avlsgodkendes og kåres under MHDK.

 E. Til føl- og plagskue kan fremstilles afkom efter alle MHDK registrerede heste. Miniatureheste fra andre miniatureheste avlsforbund, kan fremvises ved skuer, hvis forældrene overholder avlsmålet for MHDK. Der kan også fremstilles vallakker. Det kræver min. 75 % i helhed for at kunne blive udpeget som bedste føl eller plag.

Der bruges en procentskala, hvor delkaraktererne kan gå op til 10 % point.

Følgende bedømmes: Ædelhed, Type, Rammer, Fundament, Bevægelse

F. Der kan vurderes samlinger efter kåret MHDK hingste eller hopper. Afkom efter hingste kan tidligst stilles 3 eller 4 år efter hingstens første bedækningssæson og skal bestå af mindst 5 stk. afkom. Alle afkom skal være minimum 2 år gamle og kan bestå af hopper, hingste, eller vallakker.Vallakker må dog højst udgøre 50% af samlingen.

Hoppesamlinger skal bestå af mindst 3 stk eventuelt inkl. moderen.

Samlinger bør vises på lige linjer og ikke efter hinanden. Samlinger på mere end 5 dyr kan vises på 2 rækker. Hvis en hingst indgår i samlingen kan denne vises særskilt    
 

§ 2. Kåring (tilmelding og fremstilling)

A. Alle heste, der opfylder kravene i § 1, kan fremstilles til bedømmelse, når den ifølge kalenderåret er fyldt 3 år. Dog er heste indført i X registeret ikke kåringsberettiget.

 B. Hesten skal skriftlig tilmeldes på en af MHDK udstedt kåringsblanket. Kåringsgebyr samt eventuel anden restance til MHDK skal være betalt, for at hesten kan få adgang til kåringspladsen. Tilmeldingen er endvidere ikke gyldig før der foreligger en kopi af hestens stamtavle.

 C. Hingste skal på en af MHDK’s udvalgt kåringsplads bestå dyrlægekontrollen for at få adgang til ringen. Hopper skal ikke gennemgå dyrlægekontrol, men kontrolleres af dommerne.
Det er til enhver tid hesteejerens ansvar, at fremstillede dyr er sygdomsfrie og i god udstillingsform.
D. Hesten skal på kåringspladsen have målt stangmål, pibemål og gjordmål for at få adgang til ringen.

 E. Hestene opdeles til kåringen i følgende klasser: Sec. 1, Sec. 2, Sec. 3, Sec. 4.

 F. Hesten har ret til ommåling/dyrlægetjek, hvis ejeren mener, at hesten er blevet forkert målt/undersøgt. Dette skal foretages, inden hesten kommer i ringen.

 G. Hesten afvises, hvis den ikke består måling og dyrlægetjek. Den kan ligeledes, af dommerpanelet og bestyrelsen, afvises, hvis den fremtræder i dårlig stand, eller med en sådan adfærd, at den er til fare for sig selv eller sine omgivelser.

 H. For at en avlsgodkendelse kan tildeles, skal alle hingste, inden indsættelse i avlen, have deres afstamning kontrolleret vha. DNA-bestemmelse jf. forordningen. Alle udgifter hertil afholdes af ejeren.

I.  Fra 2020 skal alle Hingste der er færdigkåret/eller opnår kåring eller avlsgodkendelse, ligeledes testes for skeletal Atavism/dværgvækst før en optagelse på foreningens hingsteliste kan finde sted.Gentesten omfatter alle hingste på hingstelisten. Alle færdigkåret hingste som allerede optaget på hingstelisten skal have resultatet af testen klaret senest:

1-2 -2020.Udgiften påhviler hingstens ejer. Resultatet registreres i Hestedata, og på foreningens hingsteliste.

§ 3. Kåring (Fremvisning) 

A. Hesten mønstres på trekantsbane, og på dommernes anmodning vises den desuden løs. Hingste må ikke fremvises af personer under 16 år

 B. Ved kåring samt føl- og plageskuer skal dommerpanelet bestå af mindst 2 dommere.Kun anerkendte dommere må bedømme eksteriøret.Det oplyses i programmet hvilke personer der er medlemmer af dommerpanelet. Programmet offentliggøres minimum 7 dage inden en afvikling af kåring samt føl og plagskue   

C. Hesten bedømmes på eksteriør og bevægelser. Der bruges en procentskala, hvor delkaraktererne kan gå op til 10 % point.
Ved eksteriørbedømmelse gives følgende karakterer: 

1. Ædelhed
2. Type
3. Hoved/hals
4. Skulder/manke
5. Overlinje/bagpart
6. Forlemmer
7. Baglemmer
8. Skridt
9. Trav
10. Galop

D. En hingst opnår avlsgodkendelse, hvis den opnår 70 % i helhedskarakter. Dog kan ingen hingst med 4 eller derunder i delkarakter avlsgodkendes

E. En hoppe eller en vallak opnår kåring, hvis den opnår 60 % i helhedskarakter. Dog kan ingen hoppe eller vallak med 4 eller derunder i delkarakter kåres

F. Ved procent lighed er det typekarakteren, som er afgørende for placeringen. Er disse ens, skal den mindste hest favoriseres.

 G. Man kan frivilligt at aflægge materialprøve med sine heste.

 H. Alle heste er kåret for livstid, hvis de opnår avlsgodkendelse. Hvis ejer ønsker at genfremstille sin hest til ny kåring, er det resultatet fra seneste kåring, der gælder.

 I. En kåret/avlsgodkendt hest kan til enhver tid afkåres, hvis bestyrelsen i samråd med dommerpanelet og/eller dyrlægen finder, at den ikke avler efter foreningens hensigt.

 J. Kåringsresultater samt resultater for materialprøve påføres hestepasset i form af et klistermærke udstedt af SEGES.

 L. Det kræver min. 75 % i helhed for at kunne blive udpeget som bedste hest.

 M. En dommer vil blive betragtet som inhabil såfremt vedkommende:


Er i familie med fremviser/opdrætter/ejer af den fremviste hest
Har opdrættet eller ejer den fremviste hest.
 
§ 4. Indberetning

A.Der skal for avlsgodkendte hingste indberettes bedækningsskema efter SEGES’ regler på området.

 B. Hingste skal være afstamningskontrollerede i DNA inden indsættelse i avlen.

 C. Alle heste skal være mærket med mikrochip jf. SEGES’ regler.

 D. Føl registreres i henhold til SEGES’ generelle regelsæt for stambogsføring.

 § 5. Andre forbundshingste

Der gives tilladelse til at bruge hingste fra andre EU anerkendte Miniature heste forbund, der overholder foreningens avlsmål og i det pågældende lands miniaturehesteavlsforbund er givet en avlsgodkendelse, som stadig er gældende.

§ 6. Præmiering 

En hoppe præmieres med GULD når 4 afkom er kåret med min. 75% i helhedskarakter.
En hoppe præmieres med SØLV når 3 afkom er kåret med min. 75% i helhedskarakter.
En hoppe præmieres med BRONZE når 2 afkom er kåret med min. 75% i helhedskarakter.
En hingst præmieres med GULD når 10 afkom er kåret med min. 75% i helhedskarakter.
En hingst præmieres med SØLV når 6 afkom er kåret med min. 75% i helhedskarakter.
En hingst præmieres med BRONZE når 3 afkom er kåret med min. 75% i helhedskarakter.
Hopper uanset afstamningsled og hingste med 4 led (inkl. hingsten selv) kan tildeles medaljer for afkom. Det er hestens ejer, der skal søge om at få medalje hos bestyrelsen.

 § 7. Sygekåring

Heste tilmeldt til kåringer kan fremstilles til sygekåring uden betaling af nyt kåringsgebyr, hvis hesten bliver syg i perioden mellem tilmeldingen og kåringsdagen, under forudsætning af, at der fremlægges en dyrlægeattest senest på 3. dagen efter kåringsdagen.

 Sygemeldte hingste skal desuden fremlægge en af MHDK udarbejdet dyrlægeerklæring til erstatning for dyrlægekontrollen på kåringspladsen. Sygekåring kan afholdes ved et evt. efterfølgende MHDK arrangementer, hvor der forefindes to dommere.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avlsforeningen for Miniaturehesten i Danmark  | bestyrelse.mhdk@gmail.com