Har du spørgsmål?
 
Skriv til bestyrelsen på bestyrelse.mhdk@gmail.com

Vedtægter

VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN FOR MINIATUREHESTEN I DANMARK (MHDK)


§ 1. Foreningens navn er Avlsforeningen for Miniaturehesten i Danmark (forkortet MHDK), og dens hjemsted bestemmes af den til enhver tid siddende formand. MHDK er medlem af SEGES og er underlagt den til enhver tid gældende forordning samt SEGES’ regler.

§ 2. Foreningens formål er at fremme avlen af miniatureheste i Danmark ved: - at avle og registrere heste og afkom fra disse - at afholde kåringer og føl/plag skuer og shows - at udbrede kendskabet til miniaturehesten og dens afstamning - at avle miniatureheste på en etisk korrekt måde, hvor hestens velfærd er i centrum.

Avlsmålet er:
At avle en lille ”stor” hest, som ønskes ædel, storrammet og smidig i forhold til sin størrelse. Enhver form for dværgvækst og andre deformiteter er uønskede (afvisningsgrund).

Typebeskrivelse:
Miniaturehesten skal være ædel, atletisk og elegant. Den ønskes højtstillet, harmonisk og med passende muskulatur. Heste med stangmål på 106 cm eller derunder, uden arvelige defekter, kan registreres.

- Heste med et stangmål under 81,0 cm inkl. kaldes Sec. 1.
- Heste med et stangmål over 81,1 og under 86,5 cm inkl. kaldes Sec. 2.
- Heste med et stangmål over 86,6 og under 95,0 cm inkl. kaldes Sec. 3
- Heste med et stangmål over 95,1 og under 106,0 inkl. kaldes Sec. 4.

Kort pels. Alle farver samt blå øjne godkendes.

Eksteriørbeskrivelse: 
 • Et harmonisk, udtryksfuldt og ædelt hoved. Næseryggen må være lige eller konkav med god plads mellem ganacherne. 
 • Der ønskes et korrekt tandsæt uden nogen form for underbid eller andre funktionsmæssige deformiteter. 
 • En fin forening gennem et middellangt nakkestykke til en middellang velformet og velansat hals. 
 • Halsen ønskes med passende muskulatur. 
 • Lang skrå skulder med optimal frihed. 
 • Velmarkeret, lang manke med en jævn overgang til et middellangt stærkt midterstykke (ryg og lænd). 
 • Oval ribbenshvælving med passende ribbenslængde, der giver plads til lunger og andre indre organer. 
 • Kun middellangt og smidigt lændeparti med passende muskulatur. 
 • Langt, muskuløst kryds med passende hældning og med velansat hale.
 • Lemmerne skal være korrekt stillet og tørre og må gerne være fine.
 • Velmarkerede led og passende vinkler. 
 • Velformede og passende hove i forhold til lemmer. Hove med god hornkvalitet.
 • Bevægelsen er regelmæssig, taktfast, smidig og jordvindende i alle gangarter.
 • Helhedsindtrykket skal være harmonisk, med passende markering, så hesten fremtræder ædel, elegant og livsglad.

§ 3. Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i foreningens formål, på de til enhver tid gældende vilkår. Medlemskab kan tegnes som aktivt medlem (1 stemme) eller som stutterimedlemskab (2 stemmer).

Ved stutterimedlemskab skal man være 2 til stede på generalforsamlingen for at udnytte de 2 stemmer.
 
Foreningen kan optage passive medlemmer, der dog ikke har stemmeret til generalforsamlingen. Et passivt medlem er et støttemedlem, som udelukkende modtager information og ikke kan gøre krav på andre rettigheder, som aktive medlemmer har.

Der må ikke forekomme forskelsbehandling af opdrættere.

Alle kan få kåret og stambogsført heste uden medlemskab af foreningen, man kan derimod ikke deltage i øvrige aktiviteter uden at være medlem.
 
Udmeldelse skal ske til formand eller kasserer. Medlemskab er personligt og lydende på navn, dog kan foreninger o.lign. optages som støttemedlem uden stemmeret.
 
Bestyrelsen kan ved 2/3 stemmeflertal suspendere eller ekskludere et medlem indtil næste generalforsamling. Generalforsamlingen kan ved stemmeflertal udelukke medlemmet i 2 år. Det berørte medlem kan efter 2 år på førstkommende generalforsamling ansøge om nyt medlemskab.

§ 4. Kontingentets størrelse fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling. Kontingentet betales på anfordring for et regnskabsår af gangen.
 
Manglende betaling efter yderligere påkrav, berettiger foreningens bestyrelse til at slette vedkommende medlem, men fritager ikke for betaling af kontingentet. Betaling af kontingent følger regnskabsåret og skal være foreningen i hænde senest 4 uger før datoen for generalforsamlingen for at opnå stemmeret til generalforsamlingen. Betaling efter denne dato vil blive betragtet som et nyt medlemskab.
 
For at kunne have stemmeret til generalforsamlingen, skal man som minimum have været medlem i 4 uger inden førstkommende generalforsamling.

§ 5. Foreningens organer er generalforsamlingen og bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der føres beslutningsprotokol over alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Protokollerne skal være tilgængelige for medlemmerne på generalforsamlingen.

§ 6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år umiddelbart efter afslutningen af regnskabsåret, senest inden udgangen af måned og indkaldes skriftligt med min. 14 dages varsel. Bestyrelsen fastsætter stedet for generalforsamlingen.
 
For at være stemmeberettiget skal man være min. 18 år.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
 • 1. Godkendelse af dagsorden.
 • 2. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere, bestyrelsen og suppleanter er undtaget
 • 3. Beretning om foreningen ved formanden til godkendelse
 • 4. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren til godkendelse
 • 5. Behandling af indkomne forslag
 • 6. Fastsættelse af kontingent
 • 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
 • 8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde inden udgangen af regnskabsåret. Indkomne forslag udsendes til samtlige medlemmer sammen med indvarslingen til generalforsamlingen.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelser, eller når påkrav herom fremsættes af mindst 33 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Begæring om en sådan generalforsamling skal ske skriftlig til formanden, og generalforsamlingen indkaldes derefter med varsel som gældende for ordinær generalforsamling.

§ 8. Afstemning skal ske ved personligt fremmøde, og al afstemning, bortset fra vedtægtsændringer jf. § 12, skal ske ved almindeligt
stemmeflertal blandt de fremmødte, enten ved håndsoprækning eller hvis nogen de fremmødte eller bestyrelsen ønsker det, en skriftlig afstemning. Skriftlig afstemning vil gå frem for håndsoprækning.

§ 9. Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer plus 2 suppleanter. Bestyrelsen er valgt for 2 år (kan genvælges), således at den halve bestyrelse afgår hvert år. I ulige år - et ulige antal og i lige år - et lige antal. Suppleanter er på valg hvert år. For at man kan vælges til bestyrelsen, skal man minimum have været medlem i 1 år og 3 måneder og være fyldt 18 år inden indtrædelse i bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt omkring foreningens virke.
 
I tilfælde af ønsket udtrædelse af bestyrelsen udenfor valgperiode træder første suppleant ind og dækker posten, og ny suppleant vælges til kommende generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær, og fordeler i øvrigt forretningerne mellem sig. Bestyrelsen kan til enhver tid indenfor en valgperiode omkonstituere sig.

Generalforsamlingen er øverste myndighed.

Bestyrelsen leder foreningens virksomhed iht. love og regler med ansvar over for generalforsamlingen. Foreningen forpligtes ved underskrift af den samlede bestyrelse med undtagelse af gældsstiftelse, som kun kan ske efter vedtagelse på generalforsamlingen. Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov og sørger så vidt muligt for at sprede aktiviteterne geografisk. Bestyrelsen udarbejder regler for kåring og registrering i henhold til SEGES’ regler. Rettelser til kåringsreglementet fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

Hverken bestyrelse eller medlemmer kan på noget tidspunkt drages personligt til ansvar overfor foreningens økonomiske forpligtelser.

Foreningen kan ikke på noget tidspunkt stilles til ansvar for eventuelle skader, der påføres dyr, mennesker eller materiel i forbindelse med arrangementer i foreningens regi.

§ 10. Regnskabet med bilag skal godkendes senest 14 dage før hvert års generalforsamling til afstemning hos registreret revisor. Foreningens regnskabsår går fra 01. november til den 31. oktober efterfølgende år.

§ 11. Bestyrelsens medlemmer samt andre, der tilsiges til bestyrelsesmøder, kan modtage kompensation for udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder, møder i lokaludvalg o.lign. svarende til billigste offentlige transportmiddel samt et beløb til dækning af fortæring.

§ 12. Ændringer i henhold til generalforsamlingens dagsorden kan vedtages, når mindst 66 % af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
 
Foreningens opløsning skal vedtages på 2 generalforsamlinger, der afholdes med min. 14 dages og max. 30 dages mellemrum. På begge generalforsamlinger skal mindst 66 % af de lovligt afgivne stemmer være for en opløsning.
 
Foreningens aktiver skal ved en sådan opløsning realiseres, og kontantbeholdningen skal efter flertalsafstemning gives til et velgørende formål inden for hesteavlen. Opnås et kvalificeret flertal ikke, vil en ny generalforsamling være at indkalde med sædvanligt varsel, og på denne afgøres vedkommende spørgsmål ved simpelt flertal.

§13. Foreningen kan oprette forskellige aktivitetsudvalg, som refererer til bestyrelsen.
Avlsforeningen for Miniaturehesten i Danmark  | bestyrelse.mhdk@gmail.com