Har du spørgsmål?
 
Skriv til bestyrelsen på bestyrelse.mhdk@gmail.com

Vedtaget 27. marts 2022

Vedtægter
for Avlsforeningen for miniaturehesten i Danmark


§ 1. Om foreningen
Foreningens navn er Avlsforeningen for Miniaturehesten i Danmark (forkortet MHDK), og dens hjemsted bestemmes af den til enhver tid siddende formand. MHDK er medlem af Landsudvalget for Heste og er underlagt den til enhver tid gældende forordning samt SEGES’ regler.
Stk. 2. SEGES Heste varetager al stambogsføring og udarbejder stamtavler, hestepas, ejerskifte og foretager identitetsmærkning m.m. for foreningen.
Stk. 3. SEGES Heste udfører dette arbejde i overensstemmelse med Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring. Dette regelsæt sikrer, at avlsdyr og deres afstamning først registreres, når dyret er identificeret individuelt og i overensstemmelse med gældende lovgivning på området, ligesom det sikres, at dyrets afstamning berettiger til indførsel i stambogen.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at fremme avlen af miniatureheste i Danmark ved:
• at avle og registrere heste og afkom fra disse,
• at afholde kåringer og føl/plag skuer og shows,
• at udbrede kendskabet til miniaturehesten og dens afstamning,
• at avle miniatureheste på en etisk korrekt måde, hvor hestens velfærd er i centrum.

§ 3. Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i foreningens formål. Medlemskab kan tegnes som aktivt medlem eller passivt medlem. Medlemskab er personligt og lydende på navn.
Stk. 2. Et aktivt medlem har 1 stemme på generalforsamlingen, adgang til Hestedata og mulighed for at deltage i foreningens aktiviteter til medlemspris.
Stk. 3. Et passivt medlem er et støttemedlem, som udelukkende modtager information og ikke kan gøre krav på andre rettigheder, som aktive medlemmer har.
Stk. 4. Medlemskabet er gældende fra foreningen har modtaget betaling af kontingent og kontaktoplysninger.
Stk. 5. Der må ikke forekomme forskelsbehandling af medlemmer.
Stk. 6. Der optages ikke æresmedlemmer i foreningen.
Stk. 7. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen på den til enhver tid gældende mailadresse.

§ 4. Karantæne af medlem
Bestyrelsen kan meddele karantæne til et medlem, dog max. 3 måneder, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for foreningen.
Stk. 2. At meddele karantæne til et medlem kræver enighed i bestyrelsen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.
Stk. 3. Bestyrelsen skal i en skriftlig meddelelse præcisere meget udførligt hvad der lægger til grund for karantæne samt hvilke af forenings aktiviteter medlemmet ikke må deltage i under karantænen.
Stk. 4. Karantænen har ingen indflydelse på medlemmets anciennitet.

§ 5. Udelukkelse af medlem
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra foreningen i et nærmere angivet tidsrum, dog længere end 3 måneder.
Stk. 2. Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.
Stk. 3. Udelukkelse af et medlem skal behandles som det første på generalforsamlingen efter dagsordens normale 1. punkt.
Stk. 4. Generalforsamlingen stemmer om bestyrelsens indstilling, men kan ændre ordlyden i indstillingen før afstemning.
Stk. 5. Sagen afgøres ved skriftlig afstemning. For udelukkelse af et medlem kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 6. Kontingent
Kontingentets størrelse fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling. Kontingentet betales på anfordring for et regnskabsår ad gangen.
Stk. 2. Manglende betaling efter yderligere påkrav, berettiger foreningens bestyrelse til at slette vedkommende medlem, men fritager ikke for betaling af kontingentet. Derudover opkræves der et gebyr på 100 kr.
Stk. 3. Betaling af kontingent følger regnskabsåret og skal være betalt senest 30/11, for at opnå stemmeret til generalforsamlingen. Betaling efter denne dato vil blive betragtet som et nyt medlemskab.

§ 7. Foreningens organer
Foreningens organer er generalforsamlingen og bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, der består af medlemmerne.
Stk. 2. Der føres beslutningsprotokol over alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Protokollerne skal være tilgængelige for medlemmerne på foreningens hjemmeside.

§ 8. Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar. Ordinær generalforsamling varsles 6 uger før afholdelse. Der indkaldes skriftligt med endelig dagsorden og indkomne forslag.
Stk. 1. For at være stemmeberettiget skal man være min. 18 år.
Stk. 2. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent samt min. 2 stemmetællere. Bestyrelsen og suppleanter er undtaget.
1a. Såfremt, der er indstillet til udelukkelse af et medlem, skal dette behandles efter valg af dirigent og stemmetællere.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Beretning om foreningen ved formanden til godkendelse
4. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren til godkendelse
5. Budget og kontingent for det kommende år fremlægges.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Eventuelt.
Stk. 3. Ændringer i henhold til generalforsamlingens dagsorden kan vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Stk. 4. Regnskab med bilag skal godkendes senest 14 dage før hvert års generalforsamling til afstemning hos registreret revisor. Foreningens regnskabsår går fra 1. november til den 31. oktober efterfølgende år.
Stk. 5. Regnskab og budget udleveres ikke på generalforsamlingen, men kan tilgås på foreningens hjemmeside senest 5 hverdage før afholdelse af generalforsamlingen.
Stk. 6. Forslag til ændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 1/12.
Stk. 7. Indkomne forslag udsendes til samtlige medlemmer sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan også finde sted, når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

§ 10. Afstemning
Afstemning skal ske ved personligt fremmøde, og al afstemning, bortset fra afstemning jf. § 14, skal ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte.
Stk. 2. Afstemning kan ske ved håndsoprækning eller, hvis nogen de fremmødte eller bestyrelsen ønsker det, en skriftlig afstemning.
Stk. 3. For at gøre brug af sin stemmeret skal man være personligt til stede i lokalet eller online, inden generalforsamlingen påbegyndes. Hvis der sker uforudsete hindringer, skal bestyrelsen orienteres om forsinkelsen, såfremt man ønsker at gøre brug af sin stemmeret. Der kan ikke bruges fuldmagter.
Stk. 4. Online deltagelse i generalforsamlingen giver alene mulighed for at lytte og stemme. Det er ikke muligt at deltage i debatten i øvrigt.
Stk. 5. For at kunne have stemmeret til generalforsamlingen, skal man som minimum have været medlem i 4 uger inden førstkommende generalforsamling.

§ 11. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Generalforsamlingen vælger 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Stk. 4. Ingen under 18 år er valgbare til bestyrelsen.
Stk. 5. For at man kan vælges som bestyrelsesmedlem eller suppleant, skal man minimum have været medlem i 12 måneder.
Stk. 6. Generalforsamlingen vælger 2-3 suppleanter til bestyrelsen hvert år. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, indtræder 1. suppleant for resten af valgperioden. Såfremt der ikke er nogen suppleant, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse indenfor 6 uger.
Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst 5 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Stk. 8. Bestyrelsen leder foreningens virksomhed iht. love og regler med ansvar over for generalforsamlingen. Foreningen forpligtes ved underskrift af den samlede bestyrelse med undtagelse af gældsstiftelse, som kun kan ske efter vedtagelse på generalforsamlingen.
Stk. 9. Bestyrelsens medlemmer samt andre, der tilsiges til bestyrelsesmøder, kan modtage kompensation for udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder, møder i lokaludvalg og lignende svarende til billigste offentlige transportmiddel samt et beløb til dækning af fortæring.
Stk. 10. Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov og sørger så vidt muligt for at sprede aktiviteterne geografisk.
Stk. 11. Bestyrelsen udarbejder regler for kåring og registrering i henhold til SEGES’ regler.

§ 12. Kommunikation med medlemmer
Man kan som medlem forvente svar på henvendelser sendt til bestyrelsens mail inden for 14 dage, medmindre spørgsmålet kræver behandling på et bestyrelsesmøde. I disse tilfælde kan forventes svar inden for 5 hverdage efter afholdelse af næstkommende bestyrelsesmøde.

§ 13. Økonomi
Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.
Stk. 2. Hverken bestyrelse eller medlemmer kan på noget tidspunkt drages personligt til ansvar overfor foreningens økonomiske forpligtelser.
Stk. 3. Foreningen kan ikke på noget tidspunkt stilles til ansvar for eventuelle skader, der påføres dyr, mennesker eller materiel i forbindelse med arrangementer i foreningens regi.

§ 14. Foreningens opløsning
Foreningens opløsning skal vedtages på 2 generalforsamlinger, der afholdes med min. 14 dages og max. 30 dages mellemrum. På begge generalforsamlinger skal mindst 3/4 af de lovligt afgivne stemmer være for en opløsning.

§15. Aktivitetsudvalg
Foreningen kan oprette forskellige aktivitetsudvalg, som refererer til bestyrelsen.

§16. Tvister
I tilfælde af eventuelle tvister opstået mellem avlere indbyrdes, eller mellem avlere og foreningen i forbindelse med gennemførelsen af foreningens avlsprogram, kåringsreglement og/eller vedtægter, løses af den til enhver tid siddende bestyrelse for foreningen.
Stk. 2. Bestyrelsen vil i de givne tilfælde lægge avlsprogrammet og/eller vedtægterne til grund for sin afgørelse. Bestyrelsen kan ligeledes vælge at indhente bistand fra SEGES samt andre fagkompetente personer, såfremt den finder behov herfor.
Stk. 3. Udgifterne til behandling af tvister opstået mellem avler og foreningen i forbindelse med gennemførelsen af foreningens avlsprogrammer eller generelle vedtægter, afholdes af den part som ikke opnår medhold i tvisten. Ved et forlig mellem parterne deles udgifterne ligeligt imellem avler og foreningen.
Stk. 4. Ved behandling af tvister opstået mellem avler indbyrdes, skal parterne i tvisten selv afholde udgifterne til at få tvisten behandlet.
Avlsforeningen for Miniaturehesten i Danmark  | bestyrelse.mhdk@gmail.com